Impressum

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës i ueb faqes të INSTITUTIT PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi: Petrit Saraçini

Redaktor i hulumtimeve dhe analizave: Zharko Trajanoski

Bashkëpunëtorë të jashtëm (analiza, tekste analitike dhe kolumna):

– Dr. Elena Mihailova – Stratilati
– Dr.Sefer Tahiri
– Dr. Mirjana Maleska
– Mr. Biljana Mihajlovska
– Zoran Bojarovski
– Atanas Kirovski
– Slagjan Penev

Shoqata e qytetarëve INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi është organizatë joqeveritare, jopartiake e qytetarëve që e praktikon lirinë e shprehjes dhe kryen një sërë aktivitetesh për arritjen e misionit dhe qëllimeve të saj.

Për më tepër detaje për themeluesit, misionin, qëllimet dhe aktivitetet e IMA, shihni këtu