Impressum

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës i ueb faqes të INSTITUTIT PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi:

Petrit Saraçini

Redaktor i hulumtimeve dhe analizave:

Zharko Trajanoski

Bashkëpunëtorë të jashtëm (analiza, tekste analitike dhe kolumna):

  • Dr. Elena Mihailova – Stratilati
  • Dr.Sefer Tahiri
  • Dr. Mirjana Maleska
  • Mr. Biljana Mihajlovska
  • Zoran Bojarovski
  • Atanas Kirovski
  • Arta Tahiri Latifi
  • Slagjan Penev
  • Martin Tasevski
  • Argjira Elmazi

Shoqata e qytetarëve INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi është organizatë joqeveritare, jopartiake e qytetarëve që e praktikon lirinë e shprehjes dhe kryen një sërë aktivitetesh për arritjen e misionit dhe qëllimeve të saj.

Për më tepër detaje për themeluesit, misionin, qëllimet dhe aktivitetet e IMA, shihni këtu