Членови на iM@
ИМПРЕСУМ - iM@ Институт за медиуми и Аналитика

Главен и одговорен уредник на веб-страницата на ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА Скопје:
Петрит Сарачини

Уредник на истражувања и анализи:
Жарко Трајаноски

Надворешни соработници (анализи, аналитички текстови и колумни):

– д-р Мирјана Малеска
– д-р Сефер Тахири
– м-р Билјана Михајловска
– м-р Едљира Палоши Диша
– Зоран Бојаровски
– Атанас Кировски
– Арта Љатифи Тахири
– Љубиша Арсиќ
– Мартин Тасевски
– Слаѓан Пенев
– д-р Елена Михајлова Стратилати

Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје e невладино, непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразување и врши повеќе дејности за остварување на својата мисија и цели.

Види подетално за основачите, мисијата, целите и дејностите на ИМА.