За iM@ - Институт за медиуми и Аналитика
01

Мисијата на Институтот за медиуми и аналитика ИМА

МИСИЈА

Како невладино и непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразувањето – е унапредување на демократијата и владеењето на правото, унапредување на човековите права во јавните комуникации, развој на критичкото мислење и дебатирање во медиумите, промовирање на медиумска писменост и етичко новинарство, намалување на штетите од говорот на омраза, дискриминаторскиот говор и дезинформациите во медиумите, промовирање на културен плурализам во медиумите и општеството, и подобрување на професионалните стандарди во медиумскиот мониторинг и анализата на медиумите.
Повеќе
02

ИМА од Скопје ги остварува следните цели

Цели

– Промовирање на демократијата, владеењето на правото, човековите права и правото на слободата на изразување, кое подразбира и одговорно изразување во медиумите и јавноста кое не им штети на правата на другите;
– Унапредување на јавните комуникации и културата на комуникација во медиумите и на социјалните мрежи;
– Развој на критичкото мислење и дебатирање во медиумите и пошироко, за теми од поширок јавен и општествен интерес;
About company
03

Дејности со кои ќе се реализираат целите на Здружението на граѓани

Дејности


Спроведување на мониторинг на медиуми и јавни комуникации
Спроведување на истражувања и анализи на медиуми и јавни комуникации
Создавање и развој на медиумски платформи и канали на комуникација
Продукција на медиумски содржини, комуникациски производи
Повеќе
МИСИЈА

Мисијата на Институтот за медиуми и аналитика ИМА, како невладино и непартиско здружение на граѓани кое ја практикува слободата на изразувањето – е унапредување на демократијата и владеењето на правото, унапредување на човековите права во јавните комуникации, развој на критичкото мислење и дебатирање во медиумите, промовирање на медиумска писменост и етичко новинарство, намалување на штетите од говорот на омраза, дискриминаторскиот говор и дезинформациите во медиумите, промовирање на културен плурализам во медиумите и општеството, и подобрување на професионалните стандарди во медиумскиот мониторинг и анализата на медиумите.

ЦЕЛИ

Здружението на граѓани ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ И АНАЛИТИКА ИМА од Скопје ги остварува следните цели:

– Промовирање на демократијата, владеењето на правото, човековите права и правото на слободата на изразување, кое подразбира и одговорно изразување во медиумите и јавноста кое не им штети на правата на другите;
– Унапредување на јавните комуникации и културата на комуникација во медиумите и на социјалните мрежи;
– Развој на критичкото мислење и дебатирање во медиумите и пошироко, за теми од поширок јавен и општествен интерес;
– Промовирање на медиумска писменост, професионално и етичко новинарство, како и култура на етичко комуницирање на социјалните медиуми;
– Мониторинг, анализа, препораки и акции против дезинформации и говор на омраза и дискриминација во медиумите и на социјалните мрежи;
– Мониторинг, анализа, препораки и акции во случаи на прекршување на други човекови права во сферата на јавните комуникации;
– Промоција на културниот плурализам, почитувањето на разликите и интеркултурализмот во медиумите и општеството;
– Промоција и унапредување на професионалните стандарди и унапредување на алатки за медиумскиот мониторинг и анализата на медиумите;
– Создавање на медиумски алатки за јавни комуникации, кои ќе ја унапредуваат културата на комуникација ослободена од говор на омраза, дискриминација, насилство и штетни пропагандни влијанија, и ќе го зајакнат гласот на жртвите на човекови права во јавните комуникации;
– Подигање на свесноста на јавноста за демократијата, владеењето на правото, човековите права и правото на слободата на изразување ослободена од говор на омраза, дискриминација, насилство и штетни пропагандни влијанија и други нарушувања на човековите права во јавните комуникации;

ДЕЈНОСТИ

– Спроведување на мониторинг на медиуми и јавни комуникации
– Спроведување на истражувања и анализи на медиуми и јавни комуникации
– Создавање и развој на медиумски платформи и канали на комуникација
– Продукција на медиумски содржини, комуникациски производи
издавачка дејност, публикации
– Организирање на јавни настани, промоции, критички јавни дискусии и дебати, конференции итн.
– Организирање на јавни кампањи
– Организирање на обуки и едукативни активности
– Поттикнување на граѓански и други иницијативи