Основачи на Институтот за медиуми и аналитика ИМА Скопје
Петрит Сарачини
Претседател на ИМА

(претседател на ИМА)

Жарко Трајаноски
Претседател на Управен одбор
Билјана Михајловска
член
Јане Стефанов
член
Никола Наумоски
член
Слаѓан Пенев
член