Anëtarët e iM@
Impressum - iM@ INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës i ueb faqes të INSTITUTIT PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi:
Petrit Saraçini

Redaktor i hulumtimeve dhe analizave:
Zharko Trajanoski

Bashkëpunëtorë të jashtëm (analiza, tekste analitike dhe kolumna):

– Dr. Mirjana Maleska
– Dr.Sefer Tahiri
– Mr. Biljana Mihajllovska
– Mr.Edlira Palloshi Disha
– Zoran Bojarovski
– Atanas Kirovski
– Arta Tahiri Latifi
– Lubisha Arsiq
– Sllagjan Penev
– Martin Tasevski
– Argjira Elmazi
– Dr. Elena Mihajlova – Stratilati

Shoqata e qytetarëve INSTITUTI PËR MEDIA DHE ANALITIKË IMA nga Shkupi është organizatë joqeveritare, jopartiake e qytetarëve që e praktikon lirinë e shprehjes dhe kryen një sërë aktivitetesh për arritjen e misionit dhe qëllimeve të saj.

Për më tepër detaje për themeluesit, misionin, qëllimet dhe aktivitetet e IMA, shihni këtu