Projekt – “Përmes depolarizimit deri në institucione demokratike, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse: Kontributi i shoqërisë civile”

IMA është pjesë e konsorciumit partner të drejtuar nga Instituti i Shkencave Sociale dhe Humane (ISSHS), në të cilin marrin pjesë Shoqata e Qytetarëve për Sëmundjet e Rralla “Jeta me Sfida” dhe Qendra Ballkanike për Bashkëpunim Rajonal, i cili zbaton projektin 10 mujor. (Janar-Tetor 2023): “Përmes Depolarizimit deri në Institucione Demokratike, Stabile dhe Gjithëpërfshirëse: Kontributi i Shoqërisë Civile”, financuar me Grant Aksional të programit CIVIKA Mobilitas. Qëllimi i projektit është dialogu kritik dhe i informuar, monitorimi, analiza dhe avokimi i politikave që do të kontribuojnë në forcimin e kapaciteteve të pushtetit ekzekutiv për ndërtimin e institucioneve demokratike dhe gjithëpërfshirëse.